Bể thủy sinh bố cục rừng – BTS12

Bể thủy sinh bonsai – BTS12

Kích Thước 60*30*36

Vật Liệu chúng tôi sử dụng trong bể bao gồm:

  • + Cây bonsai
  • + Nền ADA
  • + Cát Nắng Vàng
  • + Cây thủy sinh sử dụng: Rêu, ráy, trân châu, bucep….