Bể thủy sinh nhất trụ – BTS34

Bể thủy sinh nhất trụ – BTS34

Một Sự Phá Cách giữa bán cạn và thủy sinh! Mời mọi người cùng ngắm

Bể Kích Thước Cubic 128*128*128cm ( Dài, Rộng, Cao)

Thực Vật Sử Dụng:

+ Dương xỉ lá kim

+ Bucep

+Cây không khí

+ Dứa Nam Mĩ

Phần Cứng:

+ Bể Kính

+ Chân Gỗ

+ Lọc

+ Đèn rọi